Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu w celu udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie. Wraz z zebraniem danych dane będą mogły być przetwarzane również w innych celach. Zapoznałem się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza.

Pełna treść zgody
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych będzie ALVACO s. z o.o. z siedzibą we Warszawie 00-116, przy ul. Świętokryskiej 30 (zwana dalej ALVACO lub).
Dane kontaktowe do ALVACO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celach: analizy zapytania zawartego w formularzu i udzielenia przez ALVACO odpowiedzi;

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawnie usprawiedliwione interesy
W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALVACO lub przez stronę trzecią), ALVACO informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez ALVACO są: konsultacje przedsprzedażne oraz sprzedaż towarów zgodnie z kodem PKD  ALVACO.
Odbiorcy danych
Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, ALVACO informuje że dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: osobie której dane dotyczą oraz osobom upoważnionym przez tę osobę; upoważnionym przez ALVACO osobom zatrudnionym w ALVACO; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu ALVACO oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. udzielanie odpowiedzi przez wynajęte do tego firmy); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich
ALVACO w momencie zbierania danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał ALVACO będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku ALVACO będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania osobom, których dotyczą dane informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Okresy przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane:
w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ALVACO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu załatwienia sprawy przez formularz lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody.
poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek osoby której dane dotyczą, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych ALVACO kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa osoby której dane dotyczą związane z ich przetwarzaniem
Osobie wysyłającej formularz przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo osoba ta posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy ALVACO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.
ALVACO informuje, że podanie danych zawartych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym ani umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości skorzystania z kontaktu z ALVACO przez formularz.
Oprócz danych zawartych w formularzu ALVACO może utrwalać dodatkowe dane związane z wykorzystaniem formularza, takie jak adres IP, dane urządzenia, z którego został wysłany formularz.